Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY VOD ZE SZKOLENIAMI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udostępniania treści cyfrowych dla użytkowników, a także m.in. zasady korzystania z treści i dokonywania płatności.

 2. Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy poprzez jego akceptację zawierają umowę o świadczenie usługi Platformy VOD z Aleksandrem Dudkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER DUDEK 33 DIAMOND WAYS IT, z siedzibą w Szczecinie (71-696), ul. Gołębia 73, w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://123zmiana.pl  . 

§ 2

Definicje

 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi, aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi. 

 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego obowiązującym od 1.01.2021 r.) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 3. Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana jest każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD. 

 4. Platforma VOD – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę
  w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników. 

 5. Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://123zmiana.pl , prezentująca informacje związane z Usługą
  i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia. 

 6. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. 

 7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi odpłatnej, w przypadku gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej, w przypadku gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie. 

 8. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów)
  i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. 

 9. Usługodawca – Aleksander Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER DUDEK 33 DIAMOND WAYS IT, z siedzibą w Szczecinie (71-696),
  ul. Gołębia 73, NIP: 8513253182, REGON: 387271041. 

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.

 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 13. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy. 

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 

§ 3

Zawarcie Umowy

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę. 

 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: 

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://123zmiana.pl/rejestracja

  2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej, 

  3. przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym, 

  4. kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. 

 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail, hasło, imię, nazwisko. Na zasadach dobrowolności Użytkownik może podać także numer telefonu, nazwę i NIP firmy. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy. 

 4. Rejestracja może być dokonana także za pośrednictwem konta na Facebooku.

 5. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien: 

  1. wybrać materiał VOD na Platformie VOD Usługodawcy; 

  2. dodać materiał VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

  3. wybrać sposób Opłaty przez portal PayU – opłata jednorazowa lub opłata cykliczna;

  4. złożyć Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”; 

  5. zapłacić za Zamówienie. 

 6. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia. 

 7. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi. 

 8. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny wskazany w ust. 2 pkt d powyżej. 

 9. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta. 

 10. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje
  z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie
  z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
  w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 

 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: 

  1. w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; 

  2. w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres Usługodawcy lub e- mail: adudek@aleksanderdudek.biz o treści przykładowo wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 12. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza podczas zamówienia. Użytkownik odpowiedzialny jest za podanie poprawnych danych do wystawienia faktury. 

 13. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji bądź inny wskazany w formularzu do wystawienia faktury. Konsument może złożyć sprzeciw wobec wysyłania faktur drogą elektroniczną
  w formularzu. 

§ 4

Warunki świadczenia usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet. 

 2. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania
  z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari w aktualnych wersjach. 

 3. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej, dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

 4. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za Zamówienie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika. 

 5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt d Regulaminu i w sposób tam wskazany. Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika
  i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). 

 6. Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD. 

§ 5

Płatności

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie. 

 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. 

 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. 

 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

 5. Opłata może być jednorazowa lub cykliczna. Opłata cykliczna za Usługę pobierana będzie co określoną ilość dni za pośrednictwem portalu PayU. Użytkownik w każdej chwili może anulować subskrypcję (płatność). Wówczas opłata za kolejny okres abonamentowy nie zostanie pobrana.

 6. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z metod płatności dostępnych w portalu PayU. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem portalu PayU, Użytkownik dodatkowo akceptuje regulamin PayU. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie. 

 7. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa. 

§ 6

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 

 2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres adudek@aleksanderdudek.biz lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 9 Regulaminu. 

 4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje). 

 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem § 7 ust. 8-9 Regulaminu. 

 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika. 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w celu realizacji Umowy jest Usługodawca. 

 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy. 

 3. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, a także dane niezbędne do wystawienia faktury: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy, PESEL (w przypadku faktury na osobę fizyczną). 

 4. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi
  w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte
  w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane
  z jego kontem na Facebooku.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy
  i korzystania z Usługi. 

 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych. W tym celu należy wysłać mail na adres: rodo@aleksanderdudek.biz który zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany. 

 7. Użytkownik może też złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną
  w szczególności powierzone operatorowi systemu myVOD.io tj. Robert Rachwał ClickMaster Polska (z siedzibą w Krakowie (30- 134) przy ul. Zarzecze 36 lok.2), NIP: 6772261181. 

 9. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi, takim jak:

  1. Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, KRS 0000572426, NIP 5213704420; https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo, https://fakturownia.pl/rodo, https://fakturownia.pl/cookies 

  2. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone), https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875? helpref=PAGE_CONTENT

  3. FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406), Al. 29 Listopada 155C, KRS: 0000497051, NIP: 6751496393, https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/ 

  4. GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6/A3, KRS 0000187388, NIP 9581468984 https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci 

  5. GetAll - TFB Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-150), ul. św. Filipa 23/4, KRS: 0000499144, NIP 6762474679, https://docs.funnelstar.io/polityka-prywatnosci 

  6. Implebot - Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku (80-809), ul. Łańcucka 12a/8, NIP: 5851392623, https://www.imple.pl/prywatnosc 

  7. SMSAPI - LINK Mobility Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100),
   ul. Toszecka 101, KRS: 0000350201, NIP: 9691566736, https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci 

 10. W związku z korzystaniem z Usługi stosuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

 11. Strona internetowa Usługi korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc. Oznacza to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz analizę działań podejmowanych przez Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase
  i Optimize). Google będzie wykorzystywać te informacje, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności
  w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną
  i korzystaniem z Internetu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
  i https://policies.google.com/?hl=pl

 12. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany
  z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics. W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy

 13. Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników strona internetowa Usługi wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google / Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Zanonimizowane dane Użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google/Facebook. 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn
  w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Usługi. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości
  o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji. 

 3. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego Regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: adudek@aleksanderdudek.biz. 

 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zawartych umów sprzed wejścia w życie zmian Regulaminu. 

 5. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów
  o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów zostaną one usunięte. 

 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy. Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione. 

 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu, Usługodawca usunie Konto Użytkownika, bez zwrotu Opłaty proporcjonalnej do Terminu ważności Usługi.

 8. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według właściwości Konsumenta. 

 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

  1. http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2020 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w toku rejestracji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Aleksander Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER DUDEK 33 DIAMOND WAYS IT

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym(*) odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………….

 

Data zawarcia umowy ………………………………………..………………. 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić


 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję